Program Çıktıları
PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
PÇ2: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
PÇ3: Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
PÇ4: Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
PÇ5: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÇ6:  Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
PÇ7: Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
PÇ8: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
PÇ9:  Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
PÇ10: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
PÇ11: İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.  
PÇ12: : Mühendislik uygulamalarında mevzuat ve hukuksal sonuçlar konusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkin olmak.
PÇ13: Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
PÇ14: Alanında eğitim verme becerisi.