Endüstri Stajı

Bölümümüz öğrencileri diploma almaya hak kazanabilmeleri için sekiz dönemlik eğitim-öğretim süresince Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, “Endüstri Staj Yönergesi” kuralları ve ‘’Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’’ Endüstri Staj Kuralları çerçevesinde en az 40 iş günü Endüstri Stajı yapmak zorundadırlar. Endüstri Stajı tek seferde en az 15 iş günü yapılabilir.

Endüstri stajları, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler dersleri bitene kadar staj yapamazlar. Fakat yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan, mezuniyet için tek ders veya üç ders bütünleme sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler yarıyıl içerisinde, dönem sonu sınav döneminde sınavları olmayan öğrenciler de sınav döneminde staj yapabilirler.

Endüstri Stajı yapılan kurumda Cumartesi günleri de çalışılıyorsa, kurumdan bununla ilgili yazı alınması gereklidir. Staj yapılacak kurumda çalışan sayısı beş veya üzeri olmalı ve alanı ile ilgili en az bir mühendis bulunmalıdır.

Endüstri Stajlarını yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerimiz ise ERASMUS+ Staj Hareketliliği Programı kapsamında yapabilirler.

 

ENDÜSTRİ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Öğrenciler, fakülte dışında yapacakları stajlar için Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu'nu (FORM-1) doldurup, seçtikleri iş yerine başvuracaklardır.

2. Stajı işyeri tarafından kabul edilen öğrenciler, İşyeri Tanıtım Formu'nu (FORM-2) işyerine onaylatacaklardır.

3. İmzalatılan iki formun aslı ve staj defterinin ilk sayfasında olan (FORM-1a) ile birlikte, Otomotiv Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanı’na ve Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı’na onaylatılmalıdır.

4. Öğrenci tarafından doldurulup onaylanan Öğrenci Tanıtım Formu (FORM-3), Stajyer Öğrenci veya Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesini (FORM-4), Dilekçe (FORM-5) ile birlikte Staj Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

5. Öğrenciler, Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri birimine müracaat ederek gerekli sigorta işlemlerini yaptırmalıdır. Endüstri Stajı yapılma talebinin kabul edilmesi halinde öğrenciler Endüstri Stajını belirttikleri kurumda yapabilirler.

6. Endüstri Stajı süresince yapılan işler, staj defterinde (STAJ DEFTERİ) belirtilen formatta rapor halinde hazırlanmalıdır. “Pratik Çalışmanın Günlere Göre Dağılımı Cetveli” doldurulmalı ve yapılan çalışmalar detaylı (yapılan işlerin anlatıldığı sayfa gerekli olduğu kadar çoğaltılabilir) anlatılmalıdır. Raporlandırılan çalışmaların detayları kuruluş yetkilisine onaylatılmalıdır.

7. Endüstri Stajını bitiren öğrenciler, staj defterini ve Staj Sicil Fişleri'ni (FORM-6) ve (FORM-7) doldurduktan sonra gerekli onayların yapılabilmesi için Otomotiv Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu’nun belirlediği tarihe kadar ciltlenmiş bir şekilde Staj Değerlendirme Raporu (STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU) ile birlikte Otomotiv Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir. 

8. Staj ile ilgili evrakları zamanında teslim edilmeyen veya T.C. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstri Stajı Yönetmeliği ve Otomotiv Mühendisliği Uygulama Esaslarına uygun olmayan stajlar geçersiz sayılır.

* Mezun durumunda ve TKN-403 Staj dersini önceki dönemlerde alıp dersten “Başarısız” olan öğrenciler, ilgili ders notunun düzeltilebilmesi için gerekli olan dilekçeyi (NOT DÜZELTME DİLEKÇESİ) Otomotiv Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmelidir.

** FORM-1, FORM-1a, FORM-2, FORM-3, FORM-4, FORM-5, FORM-6, FORM-7, STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU ve NOT DÜZELTME DİLEKÇESİ’ndeki bilgilerin tamamının bilgisayar üzerinden doldurulması zorunludur. Formlar bir sayfayı geçmeyeceklerdir. STAJ DEFTERİ’nin ise bilgisayar üzerinden doldurulması önerilmektedir.